Regulamin użytkownika systemu zamówień internetowych GamaxonlineI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Regulamin użytkownika systemu zamówień internetowych Gamax określa zasady zamawiania towarów w GamaxOnline  za pośrednictwem internetu zgodnie z ofertą handlową zawartą w internecie pod adresem: http://www.gamax.pl

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:.
DYSTRYBUTORZE - należy przez to rozumieć P.H.U.”GAMAX” ZAJĄC  DOROTA  z siedzibą w  BIELSKU-BIAŁEJ  ul.Krakowska  337,
ODBIORCY  - należy przez to rozumieć podmiot, który podpisał z GAMAX umowę o współpracy,
SYSTEM - należy przez to rozumieć system zamówień towarów za pośrednictwem internetu GamaxOnline,
UŻYTKOWNIK - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z SYSTEMU,
DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do serwisu GamaxOnline. Wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp umożliwiający przeglądanie i składanie zamówień w imieniu DEALERA.


II. PRAWO DOSTĘPU DO SYSTEMU
Rozwiązanie umowy o współpracy skutkuje utratą z tą chwilą prawa dostępu do SYSTEMU.

Procedura przyznania przez DYSTRYBUTORA wskazanym przez ODBIORCĘ  osobom DOSTĘPU DO SYSTEMU wygląda następująco:

1. Odbiorca powinien uzupełnić kwestionariusz umieszczony na stronach internetowych www.gamax.pl/rejestracja opracowany przez DYSTRYBUTORA. Do rejestracji w GamaxOnline służy www.gamax.pl/rejestracja

2. Po wypełnieniu formularza  ODBIORCA otrzyma na adres podanego przez siebie konta e-mail, informacje jakie dokumenty należy wysłać do DYSTRYBUTORA.

3. Po dostarczeniu do DYSTRYBUTORA pocztą tradycyjną lub elektroniczną (nie faksem) wymaganych dokumentów i ich zweryfikowaniu pod kątem zgodności z danymi z internetowego kwestionariusza, ODBIORCA zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zarejestrowaniu w SYSTEMIE.

Przyznając dostęp DYSTRYBUTOR przydziela nowemu użytkownikowi konto i hasło. ODBIORCA ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego UŻYTKOWNIKOWI. Złożenie wniosku o przyznanie DOSTĘPU DO SYSTEMU przez ODBIORCA stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.

ODBIORCA ma prawo uzyskać dostęp do systemu dla więcej niż jednego UŻYTKOWNIKA.

DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia oraz odebrania DOSTĘPU DO SYSTEMU bez podania przyczyn.

UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu ODBIORCY  bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

ODBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego UŻYTKOWNIKA i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie DYSTRYBUTORA o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do SYSTEMU. Wobec DYSTRYBUTORA zmiana dostępu zgłoszona przez ODBIORCĘ  jest skuteczna od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.


III. ZAMÓWIENIA
Strony ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w SYSTEMIE nie wymagają potwierdzenia przez ODBIORCĘ  w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. DYSTRYBUTOROWI przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn. Wszystkie ceny prezentowane w SYSTEMIE są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT. Przedstawione w SYSTEMIE dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


IV. TAJEMNICA HANDLOWA
Dane o cenach produktów oferowanych przez DYSTRYBUTORA w SYSTEMIE oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla ODBIORCY wyłącznie dla celów związanych z zakupem od DYSTRYBUTORA oferowanych przez niego produktów. ODBIORCA oraz żaden z jego UŻYTKOWNIKÓW nie może przekazywać osobom trzecim tych danych, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane z zakupem towarów od DYSTRYBUTORA. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DYSTRYBUTOR może cofnąć DEALEROWI prawo dostępu do SYSTEMU.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go drogą elektroniczną, Uczestnik wyraża zgodę na:
a) gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych przez firmę GAMAX  w celach operacyjnych i marketingowych,

b) przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na konta e-mail.

(Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 roku - Dz. U. nr 144, poz.1204)
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy o współpracy.

Adres:
ul. Krakowska 337
43-300 Bielsko-Biała
Infolinia:
(33) 821 28 22
Adres e-mail:
biuro@gamax.pl
Copyrights Gamax. Projekt i wykonanie InterSID

GamaxOnline v1.10 (rev. 217)
Powered by InterSID-ERP engine - v3.50
Wygenerowano w 128 ms